Podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia na to, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľ webovej aplikácie:
TOMKET EXPORT s.r.o., IČ: 05401674, DIČ: CZ05401674, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha.

Kupujúci (zákazník):
Kupujúci (spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka) odovzdá pri začatí obchodného vzťahu predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, ako aj predpismi súvisiacimi.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

3. Objednanie tovaru

Zákazník prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho urobí objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej podaním potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Takto uskutočnenú objednávku potvrdí predávajúci zákazníkovi e-mailom a to do 24 hodín od jej obdržania. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, dohodne predávajúci so zákazníkom individuálny termín dodania príp. navrhne dodanie iného adekvátneho tovaru.

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí aj s cenou tovaru. V prípade záujmu o zníženie ceny na základe konkurenčnej ponuky je nutné si túto cenu dohodnúť s predávajúcim vopred (pred odoslaním objednávky). Spätná úprava ceny a fakturačných údajov nie je možná.

Objednaním tovaru na našich internetových stránkach zákazník súhlasí so zasielaním informačných emailov našej spoločnosti.

Zmena fakturačnej adresy na už vystavenej faktúre je možná iba v rovnakom mesiaci vystavenia, a to na základe žiadosti kupujúceho. Úkon je spoplatnený za poplatok 200, - Sk / 8 €, ktorý slúži na úhradu viacerých nákladov spojených s týmto úkonom.

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar hradí zákazník až pri prevzatí tovaru a to formou dobierky (v hotovosti). Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho. V prípade objednávky nadštandardných rozmerov alebo objednávky v hodnote nad 1400,- EUR s DPH môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude započítaná na celkovú kúpnu cenu.

5. Reklamácia – viď reklamačný poriadok

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6. Dodacie podmienky

Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina zásielok je doručená zákazníkovi do 7 pracovných dní, pneumatiky, ktoré nie sú skladom, do 14 dní. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom omeškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. V prípade enormného vyťaženia doručovateľských služieb môže dôjsť k predĺženiu termínu doručenia zásielky od 3-7 pracovných dní.

Doručenie balíka je na území SR vykonávané prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Cena dopravy v rámci územia SR je 3,80,- EUR / kus vrátane DPH. Vodič telefonicky kontaktuje zákazníka v deň doručenia zásielky, aby s ním dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Zásielka býva štandardne doručovaná medzi 8. a 18. hodinou v pracovné dni (presnú dobu doručenia nemožno ovplyvniť, ale je možné ju upresniť po kontakte s vodičom). V prípade nezastihnutia na uvedenej adrese dodania zanechá prepravca oznámenie a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň. Cestu zásielky je možné sledovať na internete na webovej stránke prepravcu po zadaní jej čísla, ktoré príde zákazníkovi e-mailom po jej expedícii k prepravcovi.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky - najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo podľa § 1829 Občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v prípade dodávky po častiach sa táto lehota počíta odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a za splnenie tejto podmienky sa považuje zaslanie e-mailu na adresu info@epneu.sk , odstúpenie je možné urobiť aj vyplnenie vzorového formulára podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ sa tak kupujúci rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, doručiť bez zbytočného odkladu na adresu expedičného skladu. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s oznámením čísla faktúry a súčasne oznámi číslo bankového účtu, na ktorý chce vrátiť uhradenú čiastku, pričom s úhradou na bankový účet kupujúci súhlasí. Od tejto sumy budú odpočítané skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (najmä náklady na dopravu). Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu túto čiastku najneskôr do 14 dní od obdržania odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako bol vrátený tovar odovzdaný späť, alebo odoslaný.

8. Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Pokiaľ ide o reklamácie, tak kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@epneu.sk
b) poštou na adresu prevádzkovateľa

Povinnosti predávajúceho v záležitosti reklamácií
Predávajúci rozhodne o reklamácii v súlade so zákonnými lehotami alebo skôr. Predávajúci vyrozumie kupujúceho e-mailom a prípadne telefonicky.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je prikladaný dodací list (príp. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenia tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať a o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky
a) Záručná doba je 2 roky. Táto doba začína dňom prevzatia tovaru a končí zánikom príp. úmrtím zákazníka.
b) Ak je závada odstrániteľná, bude vada bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej vady bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.
c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- neodborné montáže, zaobchádzanie či obsluhy alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
- používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iného porušenia technologickej disciplíny,
- poškodenie tovaru prírodnými živlami,
- poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- opotrebovaním po hranicu stanovenú zákonom.

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru
Odberateľ bezodkladne kontaktuje dodávateľa emailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne dodávateľ spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si túto dopravu môže odberateľ zaistiť sám. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky dodávateľa tento o tom informuje odberateľa a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, popr. zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.
Ak odberateľ zistí dodatočné nezrovnalosti na faktúre, ktorá je súčasťou dodávky, prípadne táto faktúra súčasťou dodávky nebude, bude bezodkladne kontaktovať dodávateľa, ktorý ju upraví podľa jeho požiadaviek (pokiaľ to zákon umožňuje), popr. ju opätovne zašle e-mailom na e-mailovú adresu odberateľa.
V prípade zahraničných odberateľov s platným IČ DPH bude nákup tovaru oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Dodatočné doplnenie, prípadne oprava DIČ odberateľa je možná iba pokiaľ neprekročí doba dodania od tejto požiadavky 30 dní av tom prípade bude DPH vrátené bankovým prevodom na účet odberateľa. Zároveň bude odberateľovi účtovaný poplatok vo výške 1€ (bude odpočítaný z celkovej vrátenej čiastky), ktorý bude použitý na uhradenie nákladov spojených s bankovým prevodom.

Odporúčania pri preberaní zásielok
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadom druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez vád av množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Ak nebudú zaznamenané informácie o vadách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nemusí byť zahájené.
Od 1. 2. 2016 je ČOI mediátorom v prípade spotrebiteľského sporu. V tejto súvislosti Vás informujeme, že pokiaľ nesúhlasíte s vybavením reklamácie, resp. pokiaľ vznikne akýkoľvek spor z kúpnej zmluvy, máte od 1. 2. 2016 právo sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia plní úlohu mediátora. Všetky náležitosti mediácie nájdete na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz) v sekcii "Mimosúdne riešenie sporov s ČOI od 1. 2. 2016" a tiež v zákone č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9. Podmienky pre nakupujúcich mimo územia SR

V prípade, že kupujúcim objednaný tovar má byť doručený mimo územia Slovenskej republiky, dochádza k nasledujúcej úpravám obchodných podmienok a kúpnej zmluvy. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom uzatvorenia záväznej objednávky. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, len čo odovzdá tovar k dispozícii kupujúcemu na jeho vlastnú prepravu v niektorej zo svojich prevádzok (skladov) alebo tovar odovzdá na prepravu prepravcovi, ktorého predávajúcemu určí kupujúci. Kúpnu cenu za tovar uhradí kupujúci pri jeho odovzdaní. Náklady na prepravu uskutočnenú kupujúcim určeným prepravcom do miesta stanoveného kupujúcim znáša predávajúci. Nebezpečenstvo náhodnej straty alebo zhoršenia tovaru, ako aj akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi určenému kupujúcim. Ak nebude tovar kupujúcim pri odovzdaní prevzatý (vyzdvihnutý) a/alebo mu nebude odovzdaný pre nezaplatenie kúpnej ceny, prechádza vlastnícke právo späť na predávajúceho po tom, čo mu bude tovar vrátený.

Predávajúci nezodpovedá za preclenie tovaru na dovoz do inej krajiny alebo za úhradu ciel, daní a iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenej kupujúcim. Kupujúci je povinný zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s dovozom tovaru, najmä je povinný splniť všetky oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť príslušné clá, dane a iné poplatky, ktoré súvisia s dovozom tovaru, a to v súlade s právnym poriadkom príslušnej cieľovej krajiny.

Na posúdenie všetkých ustanovení uzatvorenej zmluvy a pre prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Českej republiky. Aplikácia jednotného kúpneho práva OSN (Dohoda o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru zo dňa 16. 4. 1980) je vylúčená.

10. Spätný odber pneumatík

Miestom spätného odberu pneumatík je prevádzkareň Tolarova 630, Volary 384 51.

11. Účinnosť

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva 7. mája 2002.

12. Politika kvality a ochrany životného prostredia

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje podporovať túto politiku, dbať o optimálnej poskytovania a používania potrebných zdrojov a vytvárať potrebné podmienky pre trvalé udržiavanie a zlepšovanie systému integrovaného manažmentu podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

Spokojnosť ľudí spojených s naším podnikom je závislá na kvalite nami poskytovaných služieb:

Zákazníci:

Pre firmu je zákazník najdôležitejšou inštanciou, a preto je na splnenie jeho požiadaviek a prianí generované najvyššie možné úsilie. Zákazníka presviedčame kvalitou a rýchlosťou svojich služieb. Snažíme sa o poskytnutie čo najlepšieho zákazníckeho servisu v rámci nášho ústretového prístupu k zákazníkom.

Naši pracovníci:

Ponúkame stabilné pracovné prostredie, kde sa oceňuje obetavosť a výborný pracovný výkon. Dôležité pre nás je pravidelné zvyšovanie kvalifikácie, lojálnosti, vernosti a spokojnosti našich pracovníkov.

Naši partneri:

Majú našu plnú dôveru ohľadom kvality a spoľahlivosti nimi poskytovaných služieb. Ich stopercentná podpora je pre našu celkovú úspešnosť jeden z najdôležitejších činiteľov. Dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi. Naša spoločnosť má nastavené postupy pre pravidelné hodnotenie našich dodávateľov, čo zaisťuje dlhodobú kvalitnú spoluprácu.

Naša spoločnosť:

Naša spoločnosť sa hlási k dôslednému plneniu v rámci sociálnej zodpovednosti a zodpovednosti za životné prostredie, pretože zaistenie zdravia a spokojnosti svojich zamestnancov a priaznivé pôsobenie na životné prostredie považuje za svoju porioritnú zodpovednosť pri ceste za profitom. Zaväzujeme sa plniť platné ustanovenia všetkých právnych predpisov a iných záväzkov súvisiace s ochranou životného prostredia. Preventívnym prístupom sa podieľame na zlepšovaní vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

13. Technické zaistenie

Prevádzkovateľom webovej prezentácie je TOMKET EXPORT s.r.o. Technicky zaisťuje TOMKET, s.r.o., IČ 25123998, so sídlom Praha 1, Vojtěšská 245/1, PSČ 110 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praze, oddiele C, vložke 51699. Tomket s.r.o. vystupuje v zmluvnom vzťahu ako predávajúci.